Category: Општи информации

Историја

• Најголем број на патописци, историчари и други истражувачи името Малешево го поврзуваат со лично име кое што постоело и врз основа на кое што градот го добил тоа име. Според народното предание името Малешево е од илирско потекло и доаѓа од зборовите mal – планина и malesi – планинска месност. Некои од научниците сметаат […]

Клима

Со оглед на големата надморска височина од 800 м владее умерено континентална клима која на некои места се модифицира и преминува во планинско-континентална, а се карактеризира со студени зими и свежи лета. Берово е град со највисока концентрација на кислород на Балканот. Средната годишна температура во општината е 11.1˚C.. Берово е град со најмногу сончеви […]

Местоположба

• Во источниот дел на Република Македонија, на надморска височина од 670 до 1050 метри, во подножјето на Малешевските планини се наоѓа Малешевската котлина. Највисок врв е Кадиица со 1932м н.в. Општина Берово на југ се граничи со Општините Ново Село, Босилово и Василево, на запад со Радовиш и Виница, на север со Делчево и […]