Category: Велосипедски патеки

Беровско езеро – Абланица

Опис на патеката:Патеката е во должина од 4км со вкупна вертикална денивелација од -160m. Почетокот е од месноста Беровско Езеро и се спушта до викенд населбата Абланица над Берово.

Бреза – Идила 1

– Регион: Беровскo Пехчевски регион – Опис на патеката:Патеката е во должина од 5км која почнува од Месноста Бреза и завршува во близина на мотелот Идила близу Рамна река. Висинската разлика е -450m.

Бреза до Водопади

– Регион: Беровскo Пехчевски регион – Опис на патеката:Патеката е во должина од 3км која почнува од Месноста Бреза и завршува кај водопадите на Брегалница над месноста Рамна река. Висинската разлика е +180m.

Кратенка Бреза

– Регион: Беровски регион – Опис на патеката:Патеката е во должина од 3км со вкупна вертикална денивелација од -100m. Почетокот е од месноста Бреза и се спушта кон патеката која се спушта од месноста Мандрата.

Бреза – Идила 2

– Беровско Пехчевски регион – Патеката е во должина од 8км со вкупна вертикална денивелација од -520m. Почетокот е од месноста Бреза и се спушта кон Мотелот Идила близу Рамна река и се движи низ густа борова шума.

Бреза – Клепало

– Беровски регион – Патеката е во должина од 8км со вкупна вертикална денивелација од -400m. Почетокот е од месноста Бреза и се спушта кон месноста Клепало и се движи низ густа борова шума.

Берово Голем Круг

– Беровско Пехчевски регион – Патеката во должина од 48км е кружна која почнува и завршува на Беровски езеро а се движи кон викенд населбата Абланица кон спортскиот рекреативен центар во општина Пехчево Равна Река, околните водопади по течението на река Брегалница опколени со прекрасна борова шума. Патеката продолжуваат кон старата караула Ченгино кале, Мандрата, […]

Круг околу викенд населба на Беровско Езеро

– Беровски регион – Патеката е во должина од 17км со вкупна вертикална денивелација од +740m / -800m. Почетокот е од Беровско Езеро и се движи околу викенд населбата до месноста Бреза и се спушта назад кон патот кон граничниот премин со Р.Бугарија и продолжува на спротивната страна до почетокот на езерото.

Мандра – Клепало

– Беровски регион – Патеката е во должина од 11км со вкупна вертикална денивелација од +213m / -559m. Почетокот е од месноста Мандрата и се спушта кон месноста Клепало и се движи низ густа борова шума.