Бреза – Идила 1

– Регион: Беровскo Пехчевски регион
– Опис на патеката:Патеката е во должина од 5км која почнува од Месноста Бреза и завршува во близина на мотелот Идила близу Рамна река. Висинската разлика е -450m.