Калајџија

Минатото без бакарните садови за употреба во домаќинството не можело да се замисли. Нивната рачна изработка бил долг процес за кој требало мајсторот да поседува многу знаење и вештини. Овој занает во Берово уште му пркоси на времето и неговите производи како репрезентативни примероци се наѓаат во послужувањето во рестораните и меаните, а исто така се присутни и како декоративни украси и сувенири