Изработувач на каци и бочви

Македонија како земја на виното има голема потреба од бочварскиот занает, а се поретки се луѓето кои се занимаваат со овој занает. Изработката на бочва е макотрпна работа од која зависи квалитетот на виното. Најквалитетна бочва се произведува од Француски Даб или Цреша.